World Press Photo kiest Adobe

WorldPressPhoto_banner_bij_artikel_over_Adobe_software


World Press Photo kiest voor Adobe software

“Ik zou niet weten waarom je zou twijfelen over het aanschaffen van Adobe,” zegt Samira Damato, manager tentoonstellingen. Tijdens haar werk bij World Press Photo en in haar vrije tijd bij het photoshoppen van haar kat werkt Samira met de programma’s van Adobe. “Ik zou serieus niet weten waarom je zou twijfelen over het aanschaffen van Adobe,” zegt ze. “Adobe is fantastisch, ik heb het in de afgelopen tien jaar bijna elke dag gebruikt.”

Waarom je als creatieve professional Adobe nodig hebt

Ze werkt in een klein team en iedereen werkt hard, maar Samira kan er al haar creatieve energie in kwijt. Zowel de deelnemers binnen de tentoonstellingen als mensen achter de schermen werken met Adobe programma’s. “Ik gebruik Adobe elke dag op het werk. Vooral voor op maat gemaakte tentoonstellingen, het verwerken van fotocontent en het werken met digitale storytelling producties. De programma’s die ik het meest gebruik zijn Premiere, InDesign en Illustrator.”

“Iedereen die zichzelf serieus wil ontwikkelen als creatieve professional, heeft Adobe nodig. Zo simpel is het.”


Voordat ze bij World Press Photo werkte, was Samira freelance filmmaker. Ook in die tijd was ze al groot fan van Adobe. “Ik groeide op met, zoals ik het noem, Adobe thinking. Ik keek altijd om me heen door een soort Adobe bril. In mijn hoofd creëerde ik lagen en kon ik het geheel van mijn ideeën goed overzien. Het fijne aan Adobe programma’s vind ik dat je met de verschillende programma’s heel makkelijk aan hetzelfde project kunt werken. Als ik Premiere Pro open heb staan en me opeens realiseer dat ik nog een titelpagina nodig heb, maak ik daar een photoshop bestand van en voeg ik het in. De programma’s werken zo fijn samen.” Samira begrijpt niet waarom mensen zouden twijfelen over het gebruik van Adobe-programma’s. Met een glimlach zegt ze: “In mijn studententijd maakte ik de keuze om toch het programma aan te schaffen en dat was toen nog best wel een risico. Er kon zo ieder moment een nieuwe update komen waar ik ook weer voor moest gaan betalen. Veel budget had ik natuurlijk niet. Inmiddels is dat een stuk makkelijker en daarbij krijg je als student vaak korting. Laat ik het zo zeggen: iedereen die zichzelf serieus wil ontwikkelen als creatieve professional, heeft Adobe nodig. Zo simpel is het.”

“Adobe heeft geen obsessie met automatiseringen of het minimaliseren van alles. Zo is er voor ieder wat wils.”

Als Samira een favoriet programma moet noemen, is het toch wel Premiere Pro. “Dat is ook omdat ik daar de meeste ervaring mee heb. De tools zijn fantastisch, alleen al met de automatische tools krijg je snel professionele resultaten. Fijne quick fixes die me een boel tijd besparen.” Ze werkt al jaren met het programma, maar heeft ook nog andere ervaringen. “Ik begon, zoals veel editors die geboren zijn in de 90’s, met Apple Final Cut. Daar heb ik mijn eerste kennis qua bewerken opgedaan. Op een bepaald moment veranderde Final Cut in Final Cut 7 en dat was het moment dat ik het opgaf. Het programma had namelijk alles wat ik nodig had er uitgegooid. Dat vind ik dan ook direct weer zo fijn aan Premiere. Je hebt een grote toolkit. Adobe heeft geen obsessie met automatiseringen of het minimaliseren van alles. Zo is er voor ieder wat wils.” Een grote opgave voor designers is bijvoorbeeld het moeten werken met aangeleverde bestanden van minder hoge kwaliteit. “Premiere heeft ook daarvoor fijne tools. Met een paar klikken verhoog je de kwaliteit van een bestand al ontzettend.”

“Wat ik verder fijn vind binnen Adobe is de 'link structure'. Je kunt op die manier met één klik een kleine aanpassing maken in je ontwerp. Bij World Press Photo hebben we bijvoorbeeld een jaarlijkse tentoonstelling die bij de jaarwisseling natuurlijk verandert. Het design blijft hetzelfde, maar het jaartal moet wel worden aangepast. Met één klik is dat zo gebeurd.” En wat Samira zou willen zeggen tegen mensen die niet weten of ze Adobe moeten aanschaffen? “Ik zou serieus niet weten waarom je überhaupt twijfelt,” lacht Samira. “Adobe is fantastisch, ik heb het in de afgelopen tien jaar bijna elke dag gebruikt.”

WorldPressPhoto_artikelfoto_bij_artikel_over_Adobe_software

Over World Press Photo

World Press Photo begon in 1955 toen een groep Nederlandse fotografen een internationale wedstrijd organiseerde om hun werk aan een wereldwijd publiek te tonen. Inmiddels werkt het bedrijf al zes decennia vanuit Amsterdam als een onafhankelijke non-profitorganisatie. In die zestig jaar is de wereld continu veranderd en dat zorgt er ook voor dat het vertellen van verhalen verandert. Inmiddels is er niet meer alleen de fotowedstrijd, maar ook een wedstrijd voor digitale storytellers. Het doel is om de wereld te verbinden met de verhalen die ertoe doen.

Ga ook aan de slag:

Adobe software non-profitEngelstalig/English:

While working at World Press Photo and photoshopping her cat during her free time, Samira works with Adobe's programs. "I seriously would not know why you would hesitate about purchasing Adobe," laughs Samira Damato. "Adobe is fantastic. I have used it almost every day for the past ten years."

Why you need Adobe as a creative professional

It is a small team, and therefore everyone works hard, but Samira Damato can put all her creative energy into it. She works as an exhibition manager at World Press Photo. Both the participants within the exhibitions and people behind the scenes, like Samira, work with Adobe programs. "I use Adobe every day at work. Especially for custom exhibitions, processing photo content, and working with digital storytelling productions. The programs I use the most are Premiere, InDesign, and Illustrator."

Anyone serious about developing themselves as a creative professional needs Adobe. It's as simple as that."

Before working at World Press Photo, Samira was a freelance filmmaker. Even at that time, she was already a big fan of Adobe. "I grew up with, as I call it, Adobe thinking. I always looked around me through a kind of Adobe glasses. In my head, I created layers and could oversee the totality of my ideas. I like Adobe programs because you can easily work on the same project with different programs. If I have Premiere open and suddenly realize I need a title page, I make a photoshop file and insert it. The programs work so well together." Samira does not understand why people would hesitate to use Adobe programs. Laughing, she says: "In my student days, I made a choice to buy the program anyway, and that was quite a risk back then. At any moment, a new update could come along for which I had to pay. I did not have much of a budget. Nowadays it is a lot easier, and as a student, you often get a discount. Let me put it this way: anyone who wants to develop seriously as a creative professional needs Adobe. It is as simple as that."

"Adobe does not have an obsession with automation or minimizing everything. So, there is something for everyone."

If Samira has to name a favorite program, it would be Premiere. "That is also because I have the most experience with it. The tools are fantastic. Just with the automatic tools, you quickly get professional results. Nice quick fixes that save me a lot of time." She has been working with the program for years but also has other experiences. "I started, like many editors born in the '90s, with Final Cut. That is where I got my first knowledge in terms of editing. At some point, Final Cut changed to Final Cut 7, and that was the moment I gave up. The program had thrown out everything I needed. That is what I like about Premiere. You have a large toolkit. Adobe has no obsession with automation or minimizing everything. So, there is something for everyone." A big task for designers, for example, is having to work with delivered files of lesser quality. "Fortunately, Premiere has a lot of great tools for that as well. With just a few clicks, you can increase the quality of a file enormously."

During her work and during her free time photoshopping her cat, Samira is incredibly optimistic about Adobe's programs. "What I like within Adobe is the link structure. You can make a small change in your design with one click. At World Press Photo, for example, we have an annual exhibition that changes at the turn of the year. The design remains the same, but the year has to be changed. With one click, that's a snap." And what Samira would like to say to people who don't know whether they should purchase Adobe? "I seriously would not know why you hesitate at all," laughs Samira. "Adobe is fantastic; I have used it almost every day for the past ten years."

WorldPressPhoto_artikelfoto_bij_artikel_over_Adobe_software

About the Company

World Press Photo began in 1955 when a group of Dutch photographers organized an international competition to show their work to a global audience. It has now been operating from Amsterdam as an independent non-profit organization for six decades. In those sixty years, the world has continually changed, which also causes storytelling to change. Meanwhile, there is no longer just the photo contest but also a contest for digital storytellers. The goal is to connect the world with the stories that matter.


Get started: 

Adobe software non-profit